Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockiem rozpoczął działalność w dniu 15.11.2001r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Stowarzyszeniem „Radość”. Przedmiotem umowy, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111 z dnia 20.10.1994r. poz. 535 z późn. zm.), było udzielenie dotacji z budżetu powiatu konińskiego na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ŚDS w Głębockiem w gminie Ślesin. Dom ten jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, o zasięgu ponadgminnym, dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podstawy prawne funkcjonowania ŚDS:

  • umowa o udzieleniu dotacji zawarta pomiędzy Powiatem Konińskim a Stowarzyszeniem,
  • regulamin organizacyjny ŚDS,
  • regulamin organizacyjny PCPR z uwzględnieniem zapisów: organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
  • zarządzenie dyrektora PCPR w Koninie w sprawie ustalania odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w Głębockiem.

Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do przygotowania do samodzielnego życia. Oczekiwane efekty to:

  • nabycie umiejętności samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych w środowisku,
  • dążenie do wszechstronnego rozwoju uczestników,
  • maksymalne usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych,
  • korygowanie nieprawidłowości rozwojowych poprzez rehabilitację,
  • pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu codziennych problemów,
  • zmiana stosunku otoczenia do osób z niepełnosprawnością intelekt

ŚDS w Głębockiem mieści się w budynku, który jest własnością gminy Ślesin. Środowiskowy Dom użytkuje ten budynek wraz z przyległym terenem zielonym na podstawie umowy dzierżawnej. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 170m kwadratowych, na parterze znajdują się dwa pomieszczenia wielofunkcyjne, w których prowadzona jest terapia zajęciowa i rehabilitacja, kuchnia, jadalnia, pracownia komputerowa, trzy łazienki i korytarz z wydzielonym aneksem wypoczynkowo-świetlicowym. Budynek, w którym funkcjonuje ŚDS przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich, brak progów i przystosowane łazienki). Na piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne.

Dom jest elementem realizowanej w powiecie strategii, która zmierza do zapewnienia osobom niepełnosprawnym intelektualnie, oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie oraz integrację społeczną. Z usług Domu korzystają osoby wymagające pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i powstrzymaniu postępującej regresji. Uczestnikami ŚDS w Głębockiem jest 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie: 14 osób z gminy Ślesin, 7 z gminy Sompolno, 1 z Konina, 1 z gminy Skulsk i 2 z Kazimierz Biskupiego. Wszyscy uczestnicy mają ukończone 16 lat. Ich stopień niepełnosprawności jest zróżnicowany: umiarkowany – 11 osób i znaczny – 14 osób.