RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Głębockim Pierwszym 26A, 62-561 Ślesin.
 2. W celu skontaktowania się z Administratorem Danych prosimy o: przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: radosc@eslesin.net lub przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres tj.: Głębockie Pierwsze 26A, 62-561 Ślesin
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) wyłącznie w celu:
  • realizacji zadań statutowych oraz w materiałach promujących Stowarzyszenie np. wydawnictwa, gazetki, prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas organizowanych imprez oraz na stronie internetowej radosc.eslesin.net ,
  • realizacji zadań zleconych na podstawie umów: na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, ognisk i placówek opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu ponadgminnym i na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego na dzienny pobyt osób niepełnosprawnych;
 4. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. Dane uczestników ŚDS są przetwarzane na podstawie decyzji kierującej do ŚDS wystawionej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w realizowanych zadaniach statutowych Stowarzyszenia, w celu zawarcia umowy, rejestracji, sprawozdawczości oraz ewaluacji realizowanych projektów.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji uczestników ŚDS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 9. Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Do pobrania