Stowarzyszenie

      Kolejny Zarząd zaczął pracę od podpisania umowy, w której zostały zabezpieczone środki finansowe na działalność ŚDS i Ogniska w roku 2003. Działalność stowarzyszenia to nie tylko praca, ale również organizowanie uroczystości, imprez, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych. W 2003 rok Stowarzyszenie „Radość” wkroczyło z pozytywnym nastawieniem, co do dalszej przyszłości. Był to rok żmudnej pracy nad odbudowaniem zaufania do organizacji, jak również czas koniecznych remontów w zajmowanym przez stowarzyszenie budynku. W czerwcu na terenie naszego ośrodka został zorganizowany obóz naukowy studentów pracy socjalnej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Konina. Przez pięć dni placówka tętniła gwarem pracujących i bawiących się młodych ludzi. Przy pracach porządkowych pomagali także nasi podopieczni, w ciągu kilku dni uporządkowano teren, wycięto chwasty i pomalowano ogrodzenie. Najważniejsze jednak było to, co nie widoczne dla oczu – przyjaźń, która się zrodziła między młodymi ludźmi. Zyskaliśmy nowych przyjaciół, którzy odwiedzają często ośrodek w Głębockiem i opiekują się naszymi uczestnikami. We wrześniu 2003 r. udało nam się wymienić okna w budynku na parterze. Dzięki pomocy przyjaciół, wymieniona została też brama wjazdowa i położono nowy dywanik asfaltowy przy podjeździe do ośrodka. Sponsorzy przekazali na rzecz stowarzyszenia część materiałów budowlanych, potrzebnych do ocieplenia i wykonania nowej elewacji budynku w roku 2004.

Ponadto Stowarzyszenie „Radość” wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 29. 11. 1990r. o pomocy społecznej Dz. Ust. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.

 

  1. Zadanie zlecone, na mocy umowy o udzielenie dotacji zawartej przez Zarząd Powiatu Konińskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, ognisk jako placówek opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu ponadgminnym, wymienionych w rozdziale II & 3 Ust. 1, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1. 09. 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. Ust. Nr 80, poz. 900 z 2000.) dla dzieci, których rodziny wymagają wsparcia przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi realizowanymi w placówce.

  2. Zadanie zlecone na mocy umowy z Powiatem Konińskim a Stowarzyszeniem „Radość” (w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dn. 29. 11. 1990r. i ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. Ust. Nr 111 z dn. 20. 10. 1994r. poz. 535 z późn. zm.), ze wskazaniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem w gminie Ślesin, przeznaczonego na dzienny pobyt dla 20 osób z upośledzeniem umysłowym będących mieszkańcami powiatu konińskiego.

Na wyżej wymienione zadania Stowarzyszenie „Radość” otrzymuje środki finansowe z budżetu Powiatu Konińskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. O dodatkowe środki finansowe organizacja może występować we wnioskach do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych instytucji wspomagających w kraju i za granicą.