Stowarzyszenie

Historia Stowarzyszenia „Radość”

09.04.1999 w DPS w Ślesinie przy ulicy Kościelnej 46 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

      W zebraniu udział wzięli rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ślesin i Wilczyn oraz osoby wspierające. Zebrani zapoznali się z podstawą prawną określającą zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń, jest nią prawo o stowarzyszeniach. Praca stowarzyszenia oparta jest na działalności społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Sama zaś organizacja pozarządowa tworzy formalnie określoną grupę osób, której bliski jest określony cel (w tym przypadku wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością).

      Następnie podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”. Kolejnym etapem była dyskusja na temat statutu i podjęcie uchwały o jego przyjęciu. Treść statutu decyduje o charakterze stowarzyszenia, jego celach, zakresie działania i zasadach funkcjonowania. Statut Stowarzyszenia „Radość” zawiera postanowienia ogólne, określa cele i metody działania, określa prawa i obowiązki członków, a także władze stowarzyszenia oraz ich kompetencje. Ostatnim etapem zebrania założycielskiego było podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego.

W skład komitetu weszli:

Leszek Szczepański – przewodniczący

Leszek Oźminkowski – z-ca przewodniczącego

Danuta Dębowska – sekretarz .

      Przyczyną powstania stowarzyszenia była potrzeba niesienia wzajemnej pomocy i wzajemnego wsparcia poprzez wymianę doświadczeń między rodzicami a przede wszystkim stworzenia warunków do optymalnego rozwoju poprzez edukację, rehabilitację oraz integrację dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Radość” zostało zarejestrowane w dniu 28.04.1999r. na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego w Koninie Sygn. akt PO XXII Ns Rej. st. 26/99 i wpisanie do Rejestru pod nr 607, w dziale A ( rok później Ns Rej. KRS 3780/01/491). Siedzibą stowarzyszenia przez rok było wynajęte pomieszczenie w przychodni rejonowej w Ślesinie, na ul. Targowej 23. Lokal ten znajdował się na piętrze i był niedostępny dla wózków inwalidzkich, w związku z tym, władze stowarzyszenia wystąpiły do Rady Miasta Ślesina o przekazanie na działalność organizacji, budynku po byłej szkole podstawowej w Głębockiem. Jako poświadczenie wiarygodności organizacji przedstawiono Projekt Utworzenia Placówki Integracyjnej Wsparcia Dziennego, dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Konińskiego. Ideą projektu była integracja osób z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi oraz osób niepełnosprawnych, ze społecznością ludzi „zdrowych”, poprzez wsparcie moralne, psychologiczne, terapię, rehabilitację, imprezy kulturalne, sportowe i wspólny wypoczynek.

      Otaczająca nas rzeczywistość, pęd ku nowoczesności i zdobywaniu dóbr materialnych nie prowadzi do zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych a wręcz odwrotnie, do ich zaniku. Wyobcowanie jest przyczyną powstawania różnorodnych patologii społecznych. Rodziny dotknięte patologiami lub opiekujące się niepełnosprawnymi, często nie potrafią znaleźć swojego miejsca w społeczeństwie, dlatego Stowarzyszenie „Radość” wystąpiło z propozycją utworzenia placówki, w której przez kilka godzin dziennie panowałaby, ciepła, rodzinna atmosfera, stworzone by były warunki do rehabilitacji i prawidłowego rozwoju.

Określony został cel główny:

uruchomienie niepublicznej placówki rehabilitacyjno-wychowawczej o charakterze integracyjnym, mającej na celu integrację oraz dostosowanie rodzinne i społeczne dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe precyzowały zakres planowanej działalności podkreślając:

  • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczestników poprzez organizowanie zajęć warsztatowych o zróżnicowanej tematyce,
  • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, korekcyjnych i pomoc w nauce,
  • wsparcie rodzin poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych (organizowanie poradnictwa i szkoleń),
  • zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w imprezach rekreacyjnych, sportowych i artystycznych,
  • organizowanie różnych form integracji ze środowiskiem lokalnym.