Stowarzyszenie

Władze Stowarzyszenia „Radość”

      Ustawa o stowarzyszeniach stanowi, że walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, jest to organ uchwałodawczy, w skład, którego wchodzą wszyscy członkowie. Do kompetencji walnego zebrania należą:

 • uchwalanie zmian w statucie,
 • powoływanie i odwoływanie członków, zarządu i komisji rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium zarządowi,
 • roczna ocena działalności Stowarzyszenia rozpatrywanie i ocena sprawozdań rocznych zarządu i komisji rewizyjnej.

      Walne zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał, zwoływane jest raz w roku przed końcem pierwszego kwartału. Statut przewiduje też możliwość zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków (z inicjatywy zarządu, komisji rewizyjnej lub na żądanie połowy członków stowarzyszenia skierowane do zarządu). Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w sytuacjach wyjątkowych np.: w zagrożeniu możliwości dalszego funkcjonowania organizacji lub rezygnacji zarządu.

      Kolejnym organem stowarzyszenia jest zarząd, jest to organ wykonawczy wybierany przez walne zebranie członków. W skład zarządu wchodzą: prezes, wice prezes, skarbnik i sekretarz. Do kompetencji zarządu należą:

 • zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem stowarzyszenia,
 • uchwalanie planów działalności, budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 • opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych organizacji,
 • przyjmowanie nowych członków,
 • udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu stowarzyszenia oraz reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
 • podejmowanie działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju stowarzyszenia.

      Decyzje zarządu zapadają również w formie uchwał, do zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia konieczne jest jednoczesne złożenie oświadczeń woli przez prezesa i jednego z członków zarządu.

      Organem kontroli wewnętrznej, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach, jest komisja rewizyjna. Skład komisji powoływany jest przez walne zebranie członków. Skład komisji rewizyjnej to – przewodniczący i dwóch członków. Do kompetencji organu kontrolnego należy:

 • dokonywanie bieżącej kontroli działania zarządu,
 • wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia,
 • przedstawianie wyników kontroli walnemu zebraniu członków,
 • wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków.

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

Majątek Stowarzyszenia „Radość” stanowią:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • środki pieniężne, wartości niematerialne i prawne.

Ustawa mówiąc o źródłach majątku stowarzyszenia wymienia składki członkowskie (jeden z podstawowych obowiązków członków stowarzyszenia). Składki mają znaczenie symboliczne, ale podkreślają nie zarobkowy charakter organizacji pozarządowej.

Dużo większe dochody stowarzyszenia może uzyskiwać z:

 • darowizn,
 • dotacji i subwencji,
 • dochodów ze zbiórek publicznych,
 • dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

      Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych, posiada jednak możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych.