Środowiskowy Dom Samopomocy

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnicy są dowożeni do placówki wynajętym środkiem lokomocji, który służy również do wyjazdów na wycieczki, na zakupy i do lekarza. Program terapii określony jest w regulaminie organizacyjnym (indywidualny i grupowy). Rodzaje usług świadczonych przez ŚDS to :

  • terapia zajęciowa w ramach pracowni: artystyczno – ogrodniczej, gospodarstwa domowego, komputerowej,
  • zajęcia indywidualne: psychoterapia,
  • zajęcia grupowe: psychoterapia, socjoterapia, muzykoterapia,
  • zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wycieczki,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • opieka zdrowotna,
  • poradnictwo specjalistyczne dla uczestników i ich rodzin

W ŚDS wydawana jest także gazetka pt. „Promyk Radości”, która przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Domu i jest wyróżnikiem naszej placówki.

Każdy z uczestników posiada dokumentację indywidualną, zawierającą: wniosek osoby zainteresowanej i pracownika socjalnego, wyniki badania lekarza psychiatry, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie od psychologa, wywiad środowiskowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na pobyt w ŚDS, kontrakt terapeutyczny, ankietę rodzinną, decyzję dyrektora PCPR w Koninie o przyznaniu pomocy, umowę z PCPR dotyczącą płatności oraz indywidualny program wspierająco – rehabilitacyjny uwzględniający możliwości psychiczne i fizyczne każdego uczestnika. Dokumentacja zespołu wspierająco – rehabilitacyjnego odzwierciedla indywidualną pracę z uczestnikami i jest to: plan indywidualnej terapii na rok, na miesiąc, usługi aktywizujące oraz diagnoza terapeutyczna uczestników, na podstawie której oceniane są następujące obszary życia, to jest: samodzielność i samowystarczalność, samokontrola, komunikatywność, zaradność, rozwój intelektualny i tryb życia w ośrodku.

Równolegle z terapią uczestników prowadzona jest współpraca z rodzicami i opiekunami, są to: rozmowy indywidualne, pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, pomoc merytoryczna i rzeczowa. Raz w miesiącu organizowane są spotkania z rodzicami naszych podopiecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizując wytyczone zadania współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z gminami, placówkami działającymi na rzecz niepełnosprawnych, przedstawicielami mediów, biznesu, szkołami i wolontariuszami. Współpraca ta pozwoliła na uczestniczenie w licznych wydarzeniach regionu. Jednym z efektów prowadzonych systematycznie zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych są zdobywane nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Kilkoro naszych uczestników usamodzielniło się, co może świadczyć o tym, że prowadzona terapia jest celowa i skuteczna. Dowodzi to również, że ludzie niepełnosprawni mogą być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, należy im tylko dać na to szansę.