Stowarzyszenie Drukuj

      Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest Ustawa z dnia 07. 04. 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach. Prawo to określa stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach nie zarobkowych (np. 2 ust. 1), dobrowolność, to swoboda tworzenia i rozwiązywania stowarzyszeń, trwałość, to możliwość istnienia niezależnie od składu członków pod warunkiem, że jest tych członków ponad 15, nie zarobkowy cel dotyczy członków stowarzyszenia, którzy pracują społecznie, wypracowany dochód może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.


      Podczas zebrania założycielskiego w dn. 09. 04. 1999r. rodzice dzieci niepełnosprawnych z gminy Ślesin przyjęli nazwę dla swego stowarzyszenia i statut, który stał się odtąd najważniejszym dokumentem regulującym działalność organizacji.


      W postanowieniach ogólnych statutu organizacji określona została nazwa, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" i podstawa prawna, na mocy, której zostało założone stowarzyszenie zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Głębockie Pierwsze. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dn. 7. 04. 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ust. Nr 20 z 1989r. poz. 104 ze zm.). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.Władze Stowarzyszenia "Radość"


      Ustawa o stowarzyszeniach stanowi, że walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, jest to organ uchwałodawczy, w skład, którego wchodzą wszyscy członkowie. Do kompetencji walnego zebrania należą:

 • uchwalanie zmian w statucie,
 • powoływanie i odwoływanie członków, zarządu i komisji rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium zarządowi,
 • roczna ocena działalności Stowarzyszenia rozpatrywanie i ocena sprawozdań rocznych zarządu i komisji rewizyjnej.


      Walne zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał, zwoływane jest raz w roku przed końcem pierwszego kwartału. Statut przewiduje też możliwość zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków (z inicjatywy zarządu, komisji rewizyjnej lub na żądanie połowy członków stowarzyszenia skierowane do zarządu). Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w sytuacjach wyjątkowych np.: w zagrożeniu możliwości dalszego funkcjonowania organizacji lub rezygnacji zarządu.


      Kolejnym organem stowarzyszenia jest zarząd, jest to organ wykonawczy wybierany przez walne zebranie członków. W skład zarządu wchodzą: prezes, wice prezes, skarbnik i sekretarz. Do kompetencji zarządu należą:

 • zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem stowarzyszenia,
 • uchwalanie planów działalności, budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 • opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych organizacji,
 • przyjmowanie nowych członków,
 • udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu stowarzyszenia oraz reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
 • podejmowanie działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju stowarzyszenia.


      Decyzje zarządu zapadają również w formie uchwał, do zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia konieczne jest jednoczesne złożenie oświadczeń woli przez prezesa i jednego z członków zarządu.


      Organem kontroli wewnętrznej, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach, jest komisja rewizyjna. Skład komisji powoływany jest przez walne zebranie członków. Skład komisji rewizyjnej to - przewodniczący i dwóch członków. Do kompetencji organu kontrolnego należy:

 • dokonywanie bieżącej kontroli działania zarządu,
 • wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia,
 • przedstawianie wyników kontroli walnemu zebraniu członków,
 • wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków.


Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.


Majątek Stowarzyszenia "Radość" stanowią:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • środki pieniężne, wartości niematerialne i prawne.

Ustawa mówiąc o źródłach majątku stowarzyszenia wymienia składki członkowskie (jeden z podstawowych obowiązków członków stowarzyszenia). Składki mają znaczenie symboliczne, ale podkreślają nie zarobkowy charakter organizacji pozarządowej.


Dużo większe dochody stowarzyszenia może uzyskiwać z:

 • darowizn,
 • dotacji i subwencji,
 • dochodów ze zbiórek publicznych,
 • dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.


      Stowarzyszenie jest organizacją o celach nie zarobkowych, posiada jednak możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych.Historia Stowarzyszenia "Radość"


09.04.1999 w DPS w Ślesinie przy ulicy Kościelnej 46 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

      W zebraniu udział wzięli rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ślesin i Wilczyn oraz osoby wspierające. Zebrani zapoznali się z podstawą prawną określającą zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń, jest nią prawo o stowarzyszeniach. Praca stowarzyszenia oparta jest na działalności społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Sama zaś organizacja pozarządowa tworzy formalnie określoną grupę osób, której bliski jest określony cel (w tym przypadku wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością).


      Następnie podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych". Kolejnym etapem była dyskusja na temat statutu i podjęcie uchwały o jego przyjęciu. Treść statutu decyduje o charakterze stowarzyszenia, jego celach, zakresie działania i zasadach funkcjonowania. Statut Stowarzyszenia "Radość" zawiera postanowienia ogólne, określa cele i metody działania, określa prawa i obowiązki członków, a także władze stowarzyszenia oraz ich kompetencje. Ostatnim etapem zebrania założycielskiego było podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego.

W skład komitetu weszli:


Leszek Szczepański - przewodniczący

Leszek Oźminkowski - z-ca przewodniczącego

Danuta Dębowska - sekretarz .


      Przyczyną powstania stowarzyszenia była potrzeba niesienia wzajemnej pomocy i wzajemnego wsparcia poprzez wymianę doświadczeń między rodzicami a przede wszystkim stworzenia warunków do optymalnego rozwoju poprzez edukację, rehabilitację oraz integrację dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie "Radość" zostało zarejestrowane w dniu 28.04.1999r. na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego w Koninie Sygn. akt PO XXII Ns Rej. st. 26/99 i wpisanie do Rejestru pod nr 607, w dziale A ( rok później Ns Rej. KRS 3780/01/491). Siedzibą stowarzyszenia przez rok było wynajęte pomieszczenie w przychodni rejonowej w Ślesinie, na ul. Targowej 23. Lokal ten znajdował się na piętrze i był niedostępny dla wózków inwalidzkich, w związku z tym, władze stowarzyszenia wystąpiły do Rady Miasta Ślesina o przekazanie na działalność organizacji, budynku po byłej szkole podstawowej w Głębockiem. Jako poświadczenie wiarygodności organizacji przedstawiono Projekt Utworzenia Placówki Integracyjnej Wsparcia Dziennego, dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Konińskiego. Ideą projektu była integracja osób z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi oraz osób niepełnosprawnych, ze społecznością ludzi "zdrowych", poprzez wsparcie moralne, psychologiczne, terapię, rehabilitację, imprezy kulturalne, sportowe i wspólny wypoczynek.


      Otaczająca nas rzeczywistość, pęd ku nowoczesności i zdobywaniu dóbr materialnych nie prowadzi do zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych a wręcz odwrotnie, do ich zaniku. Wyobcowanie jest przyczyną powstawania różnorodnych patologii społecznych. Rodziny dotknięte patologiami lub opiekujące się niepełnosprawnymi, często nie potrafią znaleźć swojego miejsca w społeczeństwie, dlatego Stowarzyszenie "Radość" wystąpiło z propozycją utworzenia placówki, w której przez kilka godzin dziennie panowałaby, ciepła, rodzinna atmosfera, stworzone by były warunki do rehabilitacji i prawidłowego rozwoju.


Określony został cel główny:


uruchomienie niepublicznej placówki rehabilitacyjno-wychowawczej o charakterze integracyjnym, mającej na celu integrację oraz dostosowanie rodzinne i społeczne dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.


Cele szczegółowe precyzowały zakres planowanej działalności podkreślając:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczestników poprzez organizowanie zajęć warsztatowych o zróżnicowanej tematyce,
 • opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, korekcyjnych i pomoc w nauce,
 • wsparcie rodzin poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych (organizowanie poradnictwa i szkoleń),
 • zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w imprezach rekreacyjnych, sportowych i artystycznych,
 • organizowanie różnych form integracji ze środowiskiem lokalnym.


      Projekt został przedstawiony Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin oraz Radzie Miasta, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz sponsorom i mieszkańcom wsi Głębockie. Po uzyskaniu akceptacji przystąpiono do ustalania preliminarza kosztów, opracowania projektu technicznego adaptacji budynku i opracowania kosztorysu z uwzględnieniem dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.


07.11.2000 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę dzierżawną z Zarządem Miasta i Gminy Ślesin, reprezentowanym przez burmistrza Jana Niedźwiedzińskiego i wice burmistrza Władysława Kuźmicza. Przedmiotem dzierżawy była nieruchomość zabudowana po byłej szkole w Głębockiem. Wydzierżawiający oddawał Dzierżawcy (Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość") przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Umowa została zawarta na okres 10 lat.


      Miesiąc później rodzice dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia "Radość" przystąpili do prac remontowych wewnątrz budynku. Adaptowany budynek, to obiekt zbudowany w 1962 r. z przeznaczeniem na potrzeby szkoły podstawowej. Ogólny stan budynku określono jako dobry jednakże nie spełniający wymogów określanych przepisami techniczno-budowlanymi i możliwościami korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Konieczna była likwidacja barier architektonicznych (podjazd, ciągi komunikacyjne dla wózków, sanitariaty), wymiana instalacji elektrycznej. Tradycyjny sposób ogrzewania (piece kaflowe) miał zostać zastąpiony ogrzewaniem gazowym. Z pomocą pospieszyła wówczas organizacja holenderska Stichting Eemsomond Help de Polen i Anneke Mulder. Członkowie tejże organizacji z własnych środków i nakładem własnej pracy wykonali kompletne ogrzewanie gazowe oraz zakupili i przekazali wiele materiałów wykończeniowych a także sprzęt gospodarstwa domowego, meble i sprzęt rehabilitacyjny. Przyjaciele z Holandii przez cały czas wspierają działania Stowarzyszenia "Radość". Dzięki ogromnej determinacji rodziców, którzy sami wykonali wiele prac remontowych i ofiarności sponsorów, w lipcu 2001r. budynek był gotów na przyjęcie pierwszych podopiecznych. Dzieci przychodziły na zajęcia już od pierwszych dni sierpnia.


24.08.2001 r. dokonano uroczystego otwarcia Ogniska Integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Na uroczyste otwarcie obiektu zaproszono przedstawicieli władz powiatu i miasta, radnych, przedstawicieli instytucji wspierających, członków organizacji społecznych i stowarzyszeń, sponsorów, członków wspierających, przedstawicieli mediów oraz dzieci niepełnosprawne wraz z rodzinami a także mieszkańców wioski Głębockie.


05.10.2001r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia "Radość". Przyjęto rezygnację członków zarządu. Rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych. Stowarzyszenie w pełni doceniło wkład pracy, jaki został wykonany przez pierwszy Zarząd Stowarzyszenia. W dniu 29.10.2001r. na Walnym Zgromadzeniu powołano nowy Zarząd, w skład którego weszli:


Tomasz Karaszewski - prezes

Krystyna Lewandowska - vice prezes

Elżbieta Kujon - skarbnik

Danuta Dębowska - sekretarz      Zasługą pierwszego Zarządu było założenie Stowarzyszenia i remont starej szkoły, drugi Zarząd musiał poszukać możliwości utrzymania budynku, a przede wszystkim zająć się zapewnieniem profesjonalnej opiek i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym. Cały czas trwały (i trwają nadal) rozmowy z rodzicami, którzy chcą lepszego życia dla swych dzieci, ale są nieufni w stosunku do wszelkich instytucji pomocowych. Przez pierwsze najtrudniejsze lata, kiedy sami opiekowali się niepełnosprawnymi dziećmi stracili wiarę w to, że ktoś obcy może także kochać i pomagać ich dzieciom. Nabrali przekonania, że sami muszą dać sobie radę. Dlatego też jednym z celów, który obrało sobie Stowarzyszenie "Radość" jest wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wymianę doświadczeń między rodzicami, spotkania z psychologiem i spotkania integrujące dla całych rodzin.


      Kłopoty finansowe i brak porozumienia wśród członków stowarzyszenia nie ułatwiały codziennej pracy. Staraliśmy się tylko, by nasze problemy nie obciążały bezpośrednio naszych podopiecznych. Organizowane były, w miarę możliwości, imprezy sportowe, odwiedzali nas uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół, kilkuosobowa grupa naszych uczestników wzięła udział w letnim turnusie rehabilitacyjnym w pobliskiej Mielnicy. W tym trudnym czasie udało nam się wydać gazetkę "Promyk Radości". W pracowni komputerowej ŚDS powołany został zespół redakcyjny, który na bieżąco śledził i opisywał najważniejsze wydarzenia z życia ośrodka. W tym samym czasie pracownicy szukali pomocy finansowej w różnych organizacjach wspomagających, wśród sponsorów i prawdziwych przyjaciół Stowarzyszenia "Radość". W trzecim kwartale 2002r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Pieniądze były przeznaczone na zakup sprzętu do pracowni komputerowej, (kontynuacja wydawania gazetki "Promyk Radości"). Pozytywnie został również rozpatrzony wniosek złożony do wojewody wielkopolskiego - przyznano nam środki na realizację projektu "Z Radością cieplej, bezpieczniej, weselej". Uzyskana pomoc była jednak kroplą w morzu potrzeb. Trudna sytuacja finansowa doprowadziła do kolejnego rozłamu. 29 października 2002 r. Zarząd Stowarzyszenia złożył rezygnację. Placówce pomocowej w Głębockiem groziło zamknięcie. Rodzice zmuszeni zostali do natychmiastowego działania, należało podjąć się ratowania organizacji.


Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 05 listopada 2002r. powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia Radość w składzie :


Zbigniew Wójcik - prezes

Waldemar Andrzejewski - vice prezes

Elżbieta Jaroszewska - skarbnik

Leszek Oźminkowski - sekretarz      Kolejny Zarząd zaczął pracę od podpisania umowy, w której zostały zabezpieczone środki finansowe na działalność ŚDS i Ogniska w roku 2003. Działalność stowarzyszenia to nie tylko praca, ale również organizowanie uroczystości, imprez, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych. W 2003 rok Stowarzyszenie "Radość" wkroczyło z pozytywnym nastawieniem, co do dalszej przyszłości. Był to rok żmudnej pracy nad odbudowaniem zaufania do organizacji, jak również czas koniecznych remontów w zajmowanym przez stowarzyszenie budynku. W czerwcu na terenie naszego ośrodka został zorganizowany obóz naukowy studentów pracy socjalnej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Konina. Przez pięć dni placówka tętniła gwarem pracujących i bawiących się młodych ludzi. Przy pracach porządkowych pomagali także nasi podopieczni, w ciągu kilku dni uporządkowano teren, wycięto chwasty i pomalowano ogrodzenie. Najważniejsze jednak było to, co nie widoczne dla oczu - przyjaźń, która się zrodziła między młodymi ludźmi. Zyskaliśmy nowych przyjaciół, którzy odwiedzają często ośrodek w Głębockiem i opiekują się naszymi uczestnikami. We wrześniu 2003 r. udało nam się wymienić okna w budynku na parterze. Dzięki pomocy przyjaciół, wymieniona została też brama wjazdowa i położono nowy dywanik asfaltowy przy podjeździe do ośrodka. Sponsorzy przekazali na rzecz stowarzyszenia część materiałów budowlanych, potrzebnych do ocieplenia i wykonania nowej elewacji budynku w roku 2004.


Ponadto Stowarzyszenie "Radość" wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 29. 11. 1990r. o pomocy społecznej Dz. Ust. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.

 

 1. Zadanie zlecone, na mocy umowy o udzielenie dotacji zawartej przez Zarząd Powiatu Konińskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, ognisk jako placówek opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu ponadgminnym, wymienionych w rozdziale II & 3 Ust. 1, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1. 09. 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. Ust. Nr 80, poz. 900 z 2000.) dla dzieci, których rodziny wymagają wsparcia przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi realizowanymi w placówce.

 2. Zadanie zlecone na mocy umowy z Powiatem Konińskim a Stowarzyszeniem "Radość" (w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dn. 29. 11. 1990r. i ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. Ust. Nr 111 z dn. 20. 10. 1994r. poz. 535 z późn. zm.), ze wskazaniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem w gminie Ślesin, przeznaczonego na dzienny pobyt dla 20 osób z upośledzeniem umysłowym będących mieszkańcami powiatu konińskiego.


Na wyżej wymienione zadania Stowarzyszenie "Radość" otrzymuje środki finansowe z budżetu Powiatu Konińskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. O dodatkowe środki finansowe organizacja może występować we wnioskach do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych instytucji wspomagających w kraju i za granicą.