Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie - Strona 3 PDF Drukuj Email


Historia Stowarzyszenia "Rado"


09.04.1999 w DPS w lesinie przy ulicy Kocielnej 46 odbyo si zebranie zaoycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Osb Niepenosprawnych.

W zebraniu udzia wzili rodzice dzieci niepenosprawnych z terenu gminy lesin i Wilczyn oraz osoby wspierajce. Zebrani zapoznali si z podstaw prawn okrelajc zasady tworzenia i dziaalnoci stowarzysze, jest ni prawo o stowarzyszeniach. Praca stowarzyszenia oparta jest na dziaalnoci spoecznej czonkw. Stowarzyszenie moe zatrudnia pracownikw. Sama za organizacja pozarzdowa tworzy formalnie okrelon grup osb, ktrej bliski jest okrelony cel (w tym przypadku wyrwnywanie szans rozwojowych dzieci z niepenosprawnoci).


Nastpnie podjto uchwa o powoaniu stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie na Rzecz Osb Niepenosprawnych". Kolejnym etapem bya dyskusja na temat statutu i podjcie uchway o jego przyjciu. Tre statutu decyduje o charakterze stowarzyszenia, jego celach, zakresie dziaania i zasadach funkcjonowania. Statut Stowarzyszenia "Rado" zawiera postanowienia oglne, okrela cele i metody dziaania, okrela prawa i obowizki czonkw, a take wadze stowarzyszenia oraz ich kompetencje. Ostatnim etapem zebrania zaoycielskiego byo podjcie uchway o wyborze Komitetu Zaoycielskiego.

W skad komitetu weszli:


Leszek Szczepaski - przewodniczcy

Leszek Ominkowski - z-ca przewodniczcego

Danuta Dbowska - sekretarz .


Przyczyn powstania stowarzyszenia bya potrzeba niesienia wzajemnej pomocy i wzajemnego wsparcia poprzez wymian dowiadcze midzy rodzicami a przede wszystkim stworzenia warunkw do optymalnego rozwoju poprzez edukacj, rehabilitacj oraz integracj dzieci niepenosprawnych. Stowarzyszenie "Rado" zostao zarejestrowane w dniu 28.04.1999r. na podstawie Postanowienia Sdu Okrgowego w Koninie Sygn. akt PO XXII Ns Rej. st. 26/99 i wpisanie do Rejestru pod nr 607, w dziale A ( rok pniej Ns Rej. KRS 3780/01/491). Siedzib stowarzyszenia przez rok byo wynajte pomieszczenie w przychodni rejonowej w lesinie, na ul. Targowej 23. Lokal ten znajdowa si na pitrze i by niedostpny dla wzkw inwalidzkich, w zwizku z tym, wadze stowarzyszenia wystpiy do Rady Miasta lesina o przekazanie na dziaalno organizacji, budynku po byej szkole podstawowej w Gbockiem. Jako powiadczenie wiarygodnoci organizacji przedstawiono Projekt Utworzenia Placwki Integracyjnej Wsparcia Dziennego, dla Dzieci i Modziey z Powiatu Koniskiego. Ide projektu bya integracja osb z rodzin dotknitych patologiami spoecznymi oraz osb niepenosprawnych, ze spoecznoci ludzi "zdrowych", poprzez wsparcie moralne, psychologiczne, terapi, rehabilitacj, imprezy kulturalne, sportowe i wsplny wypoczynek.


Otaczajca nas rzeczywisto, pd ku nowoczesnoci i zdobywaniu dbr materialnych nie prowadzi do zacieniania wizi rodzinnych i spoecznych a wrcz odwrotnie, do ich zaniku. Wyobcowanie jest przyczyn powstawania rnorodnych patologii spoecznych. Rodziny dotknite patologiami lub opiekujce si niepenosprawnymi, czsto nie potrafi znale swojego miejsca w spoeczestwie, dlatego Stowarzyszenie "Rado" wystpio z propozycj utworzenia placwki, w ktrej przez kilka godzin dziennie panowaaby, ciepa, rodzinna atmosfera, stworzone by byy warunki do rehabilitacji i prawidowego rozwoju.


Okrelony zosta cel gwny:


uruchomienie niepublicznej placwki rehabilitacyjno-wychowawczej o charakterze integracyjnym, majcej na celu integracj oraz dostosowanie rodzinne i spoeczne dla dzieci i modziey oraz osb niepenosprawnych.


Cele szczegowe precyzoway zakres planowanej dziaalnoci podkrelajc:

  • rozwijanie zainteresowa i zdolnoci uczestnikw poprzez organizowanie zaj warsztatowych o zrnicowanej tematyce,
  • opracowywanie indywidualnych programw rehabilitacyjnych, korekcyjnych i pomoc w nauce,
  • wsparcie rodzin poprzez pomoc w rozwizywaniu problemw wychowawczych i yciowych (organizowanie poradnictwa i szkole),
  • zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udzia w imprezach rekreacyjnych, sportowych i artystycznych,
  • organizowanie rnych form integracji ze rodowiskiem lokalnym.