Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie - Strona 2 PDF Drukuj Email


Wadze Stowarzyszenia "Rado"


Ustawa o stowarzyszeniach stanowi, e walne zebranie czonkw jest najwysz wadz Stowarzyszenia, jest to organ uchwaodawczy, w skad, ktrego wchodz wszyscy czonkowie. Do kompetencji walnego zebrania nale:

 • uchwalanie zmian w statucie,
 • powoywanie i odwoywanie czonkw, zarzdu i komisji rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium zarzdowi,
 • roczna ocena dziaalnoci Stowarzyszenia rozpatrywanie i ocena sprawozda rocznych zarzdu i komisji rewizyjnej.


Walne zebranie podejmuje decyzje w formie uchwa, zwoywane jest raz w roku przed kocem pierwszego kwartau. Statut przewiduje te moliwo zwoania nadzwyczajnego walnego zebrania czonkw (z inicjatywy zarzdu, komisji rewizyjnej lub na danie poowy czonkw stowarzyszenia skierowane do zarzdu). Nadzwyczajne walne zebranie zwoywane jest w sytuacjach wyjtkowych np.: w zagroeniu moliwoci dalszego funkcjonowania organizacji lub rezygnacji zarzdu.


Kolejnym organem stowarzyszenia jest zarzd, jest to organ wykonawczy wybierany przez walne zebranie czonkw. W skad zarzdu wchodz: prezes, wice prezes, skarbnik i sekretarz. Do kompetencji zarzdu nale:

 • zarzdzanie dziaalnoci oraz gospodarowanie majtkiem stowarzyszenia,
 • uchwalanie planw dziaalnoci, budetu oraz sporzdzanie sprawozda z ich wykonania,
 • opracowywanie i uchwalanie regulaminw wewntrznych organizacji,
 • przyjmowanie nowych czonkw,
 • udzielanie penomocnictw do zawierania umw w imieniu stowarzyszenia oraz reprezentowanie organizacji na zewntrz,
 • podejmowanie dziaa niezbdnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju stowarzyszenia.


Decyzje zarzdu zapadaj rwnie w formie uchwa, do zacigania zobowiza w imieniu stowarzyszenia konieczne jest jednoczesne zoenie owiadcze woli przez prezesa i jednego z czonkw zarzdu.


Organem kontroli wewntrznej, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach, jest komisja rewizyjna. Skad komisji powoywany jest przez walne zebranie czonkw. Skad komisji rewizyjnej to - przewodniczcy i dwch czonkw. Do kompetencji organu kontrolnego naley:

 • dokonywanie biecej kontroli dziaania zarzdu,
 • wnioskowanie o udzielenie bd nie udzielenie absolutorium zarzdowi stowarzyszenia,
 • przedstawianie wynikw kontroli walnemu zebraniu czonkw,
 • wnioskowanie o odwoanie zarzdu lub poszczeglnych jego czonkw.


Czonkowie komisji rewizyjnej mog bra udzia w posiedzeniach zarzdu z gosem doradczym.


Majtek Stowarzyszenia "Rado" stanowi:

 • nieruchomoci,
 • ruchomoci,
 • rodki pienine, wartoci niematerialne i prawne.

Ustawa mwic o rdach majtku stowarzyszenia wymienia skadki czonkowskie (jeden z podstawowych obowizkw czonkw stowarzyszenia). Skadki maj znaczenie symboliczne, ale podkrelaj nie zarobkowy charakter organizacji pozarzdowej.


Duo wiksze dochody stowarzyszenia moe uzyskiwa z:

 • darowizn,
 • dotacji i subwencji,
 • dochodw ze zbirek publicznych,
 • dochodw z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.


Stowarzyszenie jest organizacj o celach nie zarobkowych, posiada jednak moliwo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej pod warunkiem, e dochd z tej dziaalnoci suy realizacji celw statutowych.