Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PDF Drukuj Email


Zajcia odbywaj si od poniedziaku do pitku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnicy s dowoeni do placwki wynajtym rodkiem lokomocji, ktry suy rwnie do wyjazdw na wycieczki, na zakupy i do lekarza. Program terapii okrelony jest w regulaminie organizacyjnym (indywidualny i grupowy). Rodzaje usug wiadczonych przez DS to :

  • terapia zajciowa w ramach pracowni: artystyczno - ogrodniczej, gospodarstwa domowego, komputerowej,
  • zajcia indywidualne: psychoterapia,
  • zajcia grupowe: psychoterapia, socjoterapia, muzykoterapia,
  • zajcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wycieczki,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • opieka zdrowotna,
  • poradnictwo specjalistyczne dla uczestnikw i ich rodzin


W DS wydawana jest take gazetka pt. "Promyk Radoci", ktra przedstawia najwaniejsze wydarzenia z ycia Domu i jest wyrnikiem naszej placwki.


Kady z uczestnikw posiada dokumentacj indywidualn, zawierajc: wniosek osoby zainteresowanej i pracownika socjalnego, wyniki badania lekarza psychiatry, zawiadczenie lekarskie, zawiadczenie od psychologa, wywiad rodowiskowy, zgod na przetwarzanie danych osobowych i na pobyt w DS, kontrakt terapeutyczny, ankiet rodzinn, decyzj dyrektora PCPR w Koninie o przyznaniu pomocy, umow z PCPR dotyczc patnoci oraz indywidualny program wspierajco - rehabilitacyjny uwzgldniajcy moliwoci psychiczne i fizyczne kadego uczestnika. Dokumentacja zespou wspierajco - rehabilitacyjnego odzwierciedla indywidualn prac z uczestnikami i jest to: plan indywidualnej terapii na rok, na miesic, usugi aktywizujce oraz diagnoza terapeutyczna uczestnikw, na podstawie ktrej oceniane s nastpujce obszary ycia, to jest: samodzielno i samowystarczalno, samokontrola, komunikatywno, zaradno, rozwj intelektualny i tryb ycia w orodku.


Rwnolegle z terapi uczestnikw prowadzona jest wsppraca z rodzicami i opiekunami, s to: rozmowy indywidualne, pomoc w rozwizywaniu yciowych problemw rodziny, pomoc merytoryczna i rzeczowa. Raz w miesicu organizowane s spotkania z rodzicami naszych podopiecznych.


rodowiskowy Dom Samopomocy realizujc wytyczone zadania wsppracuje ze rodowiskiem lokalnym, z gminami, placwkami dziaajcymi na rzecz niepenosprawnych, przedstawicielami mediw, biznesu, szkoami i wolontariuszami. Wsppraca ta pozwolia na uczestniczenie w licznych wydarzeniach regionu. Jednym z efektw prowadzonych systematycznie zaj terapeutyczno - rehabilitacyjnych s zdobywane nagrody, wyrnienia i dyplomy. Kilkoro naszych uczestnikw usamodzielnio si, co moe wiadczy o tym, e prowadzona terapia jest celowa i skuteczna. Dowodzi to rwnie, e ludzie niepenosprawni mog by penoprawnymi czonkami spoeczestwa, naley im tylko da na to szans.